RETOUR

Privacy verklaring gezondheidsbeoefenaars (HCP)

CAF-DCF

PRIVACY VERKLARING GEZONDHEIDSBEOEFENAARS (HCP)

CAF-DCF neemt zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zeer ernstig en neemt verschillende maatregelen om de bescherming van uw gegevens en het respect voor uw privacy te waarborgen.

CAF-DCF verbindt zich ertoe om in deze context duidelijke en beknopte informatie te verstrekken aan alle betrokkenen, met name gezondheidsbeoefenaars, over de verwerking van hun gegevens.

Het doel van deze verklaring is dan ook om u, in volledige transparantie, te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door CAF-DCF.

Verwijzingen naar “CAF-DCF”, “wij”, “ons” zijn verwijzingen naar de hieronder vermelde gegevensbeheerder.

 • Gegevensbeheerder:

CAF-DCF treedt op als gegevensbeheerder zoals gedefinieerd in de General Data Protection Regulation (GDPR).

 • Doel van de verwerking:

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor wettelijke doeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Doel 1: Promotionele activiteiten van CAF-DCF, in het bijzonder in de context van uitnodigingen voor evenementen (symposia, conferenties, congressen) of andere commerciële activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, communicatie in verband met onze activiteit via e-mailcampagnes (wetenschappelijk, commercieel en marketingcommunicatie).
  • Doel 2: Naleving van onze wettelijke verplichtingen of van beste praktijken en ethische verplichtingen (bijvoorbeeld opsporing en preventie van fraude, interactie met gezondheidsbeoefenaars, regelgeving van overheidsinstanties en meldingsplicht, naleving van de normen van de farmaceutische industrie).

 

 • Wettelijke basis:

Wij kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken indien dit wettelijk is. De verwerking is enkel wettelijk voor zover deze gebaseerd is op één van de wettelijke grondbeginselen vermeld in de toepasselijke wet (GDPR).

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende wettelijke basis:

  • Doel 1: we kunnen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven (ter informatie, uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken)
  • Doel 2: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

 

 • Betrokken categorieën van persoonsgegevens:

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor bovenstaande doeleinden.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden gebruikt bij de verwerking:

  • Informatie over uw identiteit: zoals voornaam, naam
  • Professionele informatie: zoals e-mailadres, telefoonnummer, functie, identificatie in het rijksregister, werkgever.
  • Assessment informatie: zoals uw interesse voor onze producten, feedback van onze bezoeken of onze evenementen, afspraakdata (en indien nodig uw deelname aan een lunch of diner), deelname aan onze evenementen of partnership, interesses en ervaringen, voorschrijf gewoonten.

 

 • Bron van de persoonlijke gegevens:

Persoonsgegevens zijn afkomstig van:

  • U persoonlijk
  • Alternatieve bronnen, waaronder: publiek toegankelijke bronnen (websites, publicatie databases…), maar ook externe leveranciers en dienstverleners die namens ons optreden als gegevensverwerker.

 

 • Verplichting om uw persoonlijke gegevens te verstrekken:

Als prospect is de verwerking van uw gegevens niet verplicht en het niet verstrekken van uw gegevens heeft voor u geen gevolgen.

In het kader van onze opgebouwde relatie, is de verwerking van uw gegevens verplicht en het niet verstrekken van uw gegevens kan de voortzetting van onze relatie verhinderen.

 • Betrokken personen:

Deze verwerking van persoonsgegevens betreft de volgende betrokken personen: gezondheidsbeoefenaars.

 • Ontvangers van persoonlijke gegevens:

Afhankelijk van hun respectievelijke behoeften zijn de ontvangers van alle of een deel van de persoonsgegevens de volgende:

  • Het moederbedrijf van de LFB-groep en haar dochterondernemingen (indien nodig).
  • Onze dienstverleners die namens ons optreden als gegevensverwerker (beperkt tot de uitvoering van het werk dat we hen hebben toevertrouwd). Indien er persoonsgegevens worden toevertrouwd aan een gegevensverwerker, zal er een overeenkomst worden afgesloten om ervoor te zorgen en te garanderen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en dat adequate technische en organisatorische maatregelen worden genomen om deze te beschermen.
  • Overheden, overheidsinstanties, etc.
 • Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie:

Als onderdeel van deze verwerking vindt geen gegevensoverdracht buiten de Europese Unie plaats.

 • Periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden bewaard:

De bovenstaande gegevens (identiteit, functie, medische specialiteit, identificatie in het rijksregister, professionele achtergrond en professionele contactgegevens) worden bewaard gedurende de periode dat u uw professionele activiteit uitoefent.

Gegevens met betrekking tot onze interacties worden echter gedurende een periode van drie jaar na het laatste contact met ons bewaard.

Gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen.

 • Veiligheid:

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. We nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van uw gegevens.

 • Uw rechten:

Binnen de voorwaarden en grenzen van de toepasselijke regelgeving heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u heeft toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
  • Recht op rectificatie: u kunt ons vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.
  • Recht op wissing (recht om te worden vergeten): u heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten wissen. We hebben echter de mogelijkheid om niet gunstig op uw verzoek te reageren, met name in het geval dat we uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Recht op beperking van de verwerking, in het bijzonder in het geval dat u de juistheid van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, betwist.
  • Recht van bezwaar: u kunt om redenen die verband houden met uw specifieke situatie en onder bepaalde voorwaarden bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid: u kunt de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een leesbaar formaat ontvangen, zodat we deze kunnen opslaan of verzenden.

Ter informatie: u kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken door contact op te nemen via het contactadres (zie hieronder).

Sommige rechten worden uitgeoefend onder omstandigheden waarin we mogelijk niet gunstig op uw verzoek reageren. In dat geval zullen we de redenen voor onze weigering toelichten.

 • Contact en klachten:

Om bovenstaande rechten uit te oefenen of als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, gelieve uw verzoek bij voorkeur via e-mail op te sturen: privacy@lfb.fr of per post naar het volgende adres: CAF-DCF bvba-sprl, de Tyraslaan 75, 1120 Brussel, BELGIË

Als de betrokkenen, nadat ze contact met ons hebben opgenomen via bovenstaande contactgegevens, van mening zijn dat hun rechten niet worden gerespecteerd of dat de gegevensverwerking niet in overeenstemming is met de regels van de gegevensbescherming, kunnen ze een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit van hun normale verblijfplaats, werkplek of de plaats waar zij van mening zijn dat de regels zijn overtreden.

We werken deze privacyverklaring regelmatig bij door eventuele herzieningen op onze website te plaatsen. Gelieve regelmatig onze website ivm updates te raadplegen.