RETOUR

CAF-DCF Juridische kennisgeving

www.caf-dcf.be is de officiële website voor algemene informatie over CAF-DCF, een bedrijf van de LFB Groep, een dochteronderneming van het Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB). Deze site is bedoeld voor een Belgisch publiek dat, door het te bezoeken, de hieronder beschreven voorwaarden accepteert. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door CAF-DCF worden gewijzigd, het is daarom aan elke gebruiker om ze regelmatig te raadplegen.

Uitgever van de site:

CAF (CENTRALE AFDELING VOOR FRACTIONERING)-DCF (DEPARTEMENT CENTRAL DE FRACTIONNEMENT) (bvba-sprl)

de Tyraslaan 75 – 1120 Brussel – BELGIË
KBO-nr .: 0641.835.736
Btw-nummer: BTW: BE 0641.835.736

Toezichthoudende autoriteit: FAGG (Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten)

Contact hoofdzetel
Telefoon: + 32 2266 10 40
E-mail info@caf-dcf.be
Publicatiedirecteur: Francisco BARALLOBRE, Manager

Website hosting www.caf-dcf.be
Naam: CetSI
Wettelijke naam: consulting- en informatiesystemen
Adres: 93-105 Rue Veuve Lacroix, 92000 Nanterre – FRANKRIJK
Telefoonnummer: +33 (0) 1 41 19 40 40

 

Intellectuele eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door CAF-DCF, een bedrijf dat behoort tot de LFB Groep. De algemene structuur, evenals de teksten, foto’s, afbeeldingen en geluiden waaruit de site www.caf-dcf.be (hierna “de site”) bestaat, zijn eigendom van CAF-DCF. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze site of een of meer van zijn componenten, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker, is verboden en vormt een inbreuk waarvoor CAF-DCF zich het recht voorbehoudt om de dader te vervolgen wegens inbreuk op de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten.

De informatie, pictogrammen, foto’s, afbeeldingen, teksten, videofragmenten, geanimeerd geluid of niet, en andere documenten die op de site toegankelijk zijn, zijn onderworpen aan industriële en / of intellectuele eigendomsrechten en zijn, afhankelijk van het geval, eigendom van CAF-DCF of derden door CAF-DCF gemachtigd om ze te gebruiken. Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, gedeeltelijk of volledig, of overdracht naar een andere site verboden. Privé kopiëren van deze verschillende rechtenobjecten is toegestaan. Hun gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, is ten strengste verboden, behalve indien uitgevoerd voor de behoeften van de pers in het kader van de relevante wettelijke bepalingen en onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten en deze vermeld worden.

De merken en logo’s van de LFB Groep die op de site verschijnen, zijn geregistreerd en behoren toe aan CAF-DCF of de dochterondernemingen van de LFB Groep, of zijn onderworpen aan een gebruiksvergunning. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken en logo’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAF-DCF is verboden.

De volgende verklaring moet op elk geautoriseerd exemplaar van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site staan: “COPYRIGHT 2020 LFB ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN”

Het gebruik van bepaalde merken op de site – in het bijzonder de handelsmerken en het logo van Twitter, LinkedIn, Youtube – houdt niet in dat hun respectieve eigenaars de inhoud van de site goedkeuren. Deze derde partijen zijn en blijven volledig onafhankelijk van CAF-DCF.

 

Hypertext links

De links naar andere sites zijn uitsluitend bedoeld om het raadplegen van de Site te vergemakkelijken. De verantwoordelijkheid van CAF-DCF kan niet worden aangegaan onder een derde site waartoe via de Site toegang wordt verleend. CAF-DCF heeft geen middelen om de inhoud van deze sites van derden te beheren, die volledig onafhankelijk van CAF-DCF blijven.

Het bestaan ​​van links naar andere sites betekent geenszins dat CAF-DCF de inhoud van dergelijke sites van derden goedkeurt. De verantwoordelijkheid van CAF-DCF kan daarom niet worden aangegaan onder een site van derden, de inhoud ervan of de exploitatie van de inhoud ervan.

Bovendien is het de verantwoordelijkheid van gebruikers van de Site om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om elke contaminatie van de Site door bijvoorbeeld een of meer “virussen”, “Trojaanse paarden” of een andere “parasiet” te voorkomen.

Geen enkele hyperlink naar de website www.caf-dcf.be mag worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van CAF-DCF. In elk geval zijn CAF-DCF of de dochterondernemingen van de Groep op geen enkele manier verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van sites van derden en CAF DCF onderzoekt, controleert, keurt of is niet verantwoordelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere elementen beschikbaar op of via deze sites van derden.

 

Aansprakelijkheid / uitsluiting

CAF-DCF stelt alles in het werk om regelmatig bijgewerkte informatie te verspreiden en links naar andere sites bij te werken die voldoen aan de geldende voorschriften. CAF-DCF kan echter niet instaan ​​voor de nauwkeurigheid, precisie, actualisering en volledigheid van de informatie op de site.

Als gevolg hiervan, en met uitzondering van directe schade als gevolg van grove of opzettelijke nalatigheid van CAF-DCF, wijst CAF-DCF alle verantwoordelijkheid af:

  • voor enige onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot informatie die op de site beschikbaar is;
  • voor schade als gevolg van een frauduleuze inbreuk van een derde partij, resulterend in een wijziging van de informatie of elementen die op de site beschikbaar zijn gesteld
  • en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs als CAF-DCF op de hoogte zou zijn geweest van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt door (i) iemands toegang tot of de ontoegankelijkheid tot de Site, (ii) gebruik van de Site, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, en / of (iii) krediet verleend aan alle informatie direct of indirect van de site.

Het is aan elke internetgebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting van mogelijke virussen die op internet circuleren.

 

Aard van de informatie

De informatie die op deze site wordt gepubliceerd, kan een inschatting zijn die onderhevig is aan een zekere mate van onzekerheid, met name vanwege wetenschappelijke, commerciële, economische of financiële factoren. De werkelijke resultaten kunnen daarom aanzienlijk verschillen van de verwachtingen.

De website kan opinies weergeven van deskundigen die op een bepaald gebied zijn geraadpleegd met betrekking tot de inhoud van de site of uittreksels van persartikelen. Dergelijke informatie vertegenwoordigt alleen de mening van de geraadpleegde expert of de krant, en niet noodzakelijkerwijs de mening van CAF-DCF. CAF-DCF is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie en meningen in dergelijke elementen. De meningen van de experts weerspiegelen een persoonlijke visie en mogen nooit worden geïnterpreteerd als een weergave van de mening of de verantwoordelijkheid van CAF-DCF.

Communicatie met betrekking tot geneesmiddelen die onderworpen zijn aan specifieke voorschriften, de informatie op deze site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is op geen enkele manier bedoeld om:

  • medisch advies te geven;
  • om een ​​diagnose te stellen;
  • het consult, advies of aanbevelingen van een zorgverlener te vervangen;
  • het gebruik aan te raden van een bepaald product dat wordt verkocht door CAF-DCF

en zijn niet bedoeld om CAF-DCF-producten of -services te promoten. Het is noodzakelijk om het advies op te volgen of uw arts of andere gezondheidswerkers te raadplegen voordat u een product gebruikt dat op deze site wordt vermeld.

Bovendien is de site niet bedoeld om van u vertrouwelijke informatie te ontvangen, naast persoonlijke informatie die u per e-mail kunt verzenden, die het voorwerp uitmaken van een speciale behandeling zoals hierin bepaald. Bijgevolg kan CAF-DCF op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schending van vertrouwelijke informatie die tijdens het bezoek van deze site aan haar zou zijn doorgegeven.

 

Bevoegdheidsbepalingen

De site en de inhoud ervan vallen onder de Belgische wetgeving. Bij gebrek aan minnelijke schikking zijn de bevoegde rechtbanken van Brussel (België) bevoegd om elk geschil met betrekking tot niet-naleving ervan te beslechten.

 

Wijzigingen en updates

CAF-DCF behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de site of de juridische informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen, bij te werken of te verwijderen, zonder uw voorafgaande kennisgeving. De huidige versie van de juridische informatie is degene die beschikbaar is op de site. Wij nodigen u uit om het regelmatig te raadplegen.

Updates 5 december 2019.